Názory k článku

Územní plán bude tvůj pán!

Jméno:V. Gabriel
Datum:06.06. 09:54
Titulek:Podvododpovědět
Prý bylo od veřejnosti několik set připomínek. Jak je možné že nebyly v tom předkládaném návrhu žádné zohledněny ani nepřišlo žádné odůvodnění, co je to za bordel?
Jméno:Njan
Datum:18.06. 13:32
Titulek:Zajímavéodpovědět
www.fbadvokati.cz

"Města a obce z logiky věcí sledují zájem na rozvoji svého území, musí však při tom respektovat také požadavky vyplývající z právních předpisů a při vymezování nových ploch pro výstavbu zachovávat podmínky ochrany zemědělské půdy a nezastavěného území.

Pořizovatelé a projektanti územního plánu jsou totiž při územně plánovací činnosti povinni navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany zemědělské půdy nejvýhodnější. Zábor nejkvalitnější zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany je dokonce možný pouze v případě, že jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělské půdy. V případě Čestlic, které se nachází nedaleko Prahy došlo ke zrušení změny územního plánu, která umožnila zábor 19 ha nejkvalitnější zemědělské půdy pro výstavbu komerční zóny za situace, kdy v dané obci již několik dalších komerčních zařízení existovalo. Krajský soud, který o žalobě soudní obce Dobřejovice, kterou jsme zastupovali, rozhodoval, totiž v daném případě žádný veřejný zájem na záboru této zemědělské půdy neshledal."
Jméno:Anna Spěváčková
Datum:22.06. 14:40
Titulek:nový územní plán - katastrofaodpovědět
Nový územní plán je katastrofa pro město. Skoro sedmdesát hektarů nových zastavitelných ploch, z toho velká část na orné úrodné půdě. Má se stavět hromadná výstavba - činžáky - za paneláky na Výsluní, další stavby za Kojetickým potokem až po les. Taková plocha nové výsadby není odůvodnitelná. Město se o kus posune do krajiny, to je další nešvar. Budou se stavět nové komunikace, zvýší se negativní vliv dopravy, hluk, špína, emise, prach...Jakmile se postaví přeložka II/101 směrem na Skala, nebudeme mít přístup do volné přírody, budeme v uzavřeném zastavěném ostrůvku s minimem zeleně. Pořád jsou v územním plánu parkoviště na plochách u paneláků, kde jsou vzrostlé stromy, ty samozřejmě padnou, jak padly lípy u Miluji. Jak je to v územním plánu, není pomoci. Plocha u Vojtěcha, kde jsou cirkusy a poutě, je navržena bytová výstavba rod. domů. Prý se najdou jiné plochy. Ne, nic nikdo nebude řešit. Nebudou poutě, nebudou cirkusy. Jako nejsou pohotovosti a možná nebudou lékaři a rehabilitace. Nikdo si tím neláme hlavu. Ubude zeleně, nejsou plochy na zelený pás kolem města,tak jak plánují mnohé obce, např. Líbeznice. Nechrání se zem. půda. Není zohledněn správný způsob údržby zeleně, Neřeší se zachycování dešťové vody ve městě, ani způsoby, jak zamezit stékání vody do kanalizace. Zahrádky za Penny a Billou se mají zastavět. Chudáci staří lidé, pro které je zahrádka smysl života.

Jestliže město nyní upadá, bude upadat ještě více.
Jméno:volička
Datum:22.06. 21:18
Titulek:Něcoodpovědět
tady zas chybí
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:22.06. 22:15
Titulek:za to nemohu....odpovědět
Je to možné, zase napadl nerátky cracker, se prý tomu říká, tak se omlouvám, ve stovkách zrůdných příspěvků se něco mohlo ztratit. Inu, nedivte se, ODS ani Neratovice jinak cracker nenapadne. Někomu se nelíbí pravda.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:28.06. 23:38
Titulek:Připomínky a námitky !!!!!!!!!!!!!!!odpovědět
Připomínka
Připomínku může podat každý, občan (i jiné obce), spolky i cizinec. Připomínky se mohou podávat před veřejným projednáním a potom nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání. Veřejné projednání vede obecní úřad a musí na něm být přítomen projektant, který má zajistit laický výklad a vysvětlit základní pojmy a souvislosti.

Pozor! Při veřejném projednání i před ním, a také v sedmidenní lhůtě po skončení veřejného projednání, se připomínky i námitky musí uplatňovat písemně a musí být podepsány a navíc musí obsahovat Vaše identifikační údaje!

Dávejte také pozor na to, aby krajský úřad nemohl vyřadit vaši připomínku (stejně tak námitku) kvůli formálnímu pochybení – vůbec se nepřihlíží k připomínkám, o kterých už bylo rozhodnuto při pořizování zásad územního rozvoje.

Jak obecní úřad s připomínkami naloží? Připomínky pro něj nejsou závazné, takže má možnost nezabývat se jimi důkladně. Ve vyhodnocení připomínek pak obecní úřad volí nejčastěji jednu ze tří frází, a sice „akceptováno“, „akceptováno částečně“ a „neakceptováno“. Z uvedeného je patrné, že úřad nemusí neakceptování připomínek ničím odůvodňovat. S tím se ruku v ruce pojí i fakt, že proti způsobu vypořádání připomínek se nelze bránit právní cestou.

Námitka
Dotčení vlastníci a zástupce veřejnosti a oprávněný investor mohou proti návrhu územního plánu podávat námitky, které musí obsahovat odůvodnění a současně údaje podle katastru nemovitostí dokládající dotčená práva a vymezení území dotčeného námitkou. Námitky lze podat nejpozději 7 dnů po veřejném projednání. Důležitá je rovněž skutečnost, že kdo je jednou oprávněn podat k určitému záměru v ÚP námitku, může podávat námitky i k dalším záměrům, které se ho přímo nedotýkají. Čili každé další podání osoby, která může podávat námitky, je nutné brát v úvahu jako další námitky (a nikoli jen jako připomínky).

Rozdíl mezi námitkami a připomínkami je zásadní, protože o námitkách se musí rozhodnout (tj. vypracovat písemné rozhodnutí). Návrh takového rozhodnutí připravuje obecní úřad, o němž pak rozhoduje zastupitelstvo obce. Rozhodnutí o námitce musí obsahovat vlastní odůvodnění a je součástí odůvodnění celého ÚP. Proti tomuto rozhodnutí nelze podat ani odvolání ani rozklad.

Přesto mají zástupci veřejnosti a dotčení vlastníci možnost domoci se nápravy špatně vypořádaných námitek. V úvahu připadá jednak podání podnětu na příslušný krajský úřad (tj. ten, v jehož obvodu se daná obec nachází), aby rozhodnutí o námitkách přezkoumal ..
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:28.06. 23:39
Titulek:Dokončení......odpovědět
...(tzv. podnět k přezkumu), a poté žaloba proti rozhodnutí správního orgánu dle § 65 soudního řádu správního ke krajskému soudu.

V případě podnětu k přezkumu záleží čistě na úvaze krajského úřadu (KÚ), zda přezkum provede či nikoli a nelze ho nijak právně vymáhat.

Pokud dotčený vlastník nebo zástupce veřejnosti s podnětem uspěje a KÚ rozhodne o změně nebo zrušení části rozhodnutí o námitkách, je obec povinna uvést ÚP do souladu s tímto rozhodnutím. Do té doby nelze rozhodovat a postupovat podle těch částí ÚP, které jsou vymezeny v rozhodnutí o zrušení rozhodnutí o námitkách.

Rozhodne-li se zástupce veřejnosti nebo jiná osoba, která podala námitky, podat žalobu proti rozhodnutí (protože podnět pro přezkum byl vyřízen v jeho neprospěch), kterým byly vypořádány jeho námitky, nemá tato automaticky odkladný účinek (§ 73 soudního řádu správního), ale může jí být soudem přiznán. Proces přijetí ÚP tedy poběží dále, pokud jinak nerozhodne krajský soud.

Řízení o přezkumu rozhodnutí o námitkách a také řízení o žalobě proti rozhodnutí, kterým byly vypořádány námitky, jsou zcela nezávislé na soudním přezkumu ÚP (tedy na žalobě proti ÚP nebo jeho části), a proto tyto dva procesy mohou probíhat paralelně vedle sebe. Lze tedy podat zároveň podnět k přezkumu (či poté žalobu proti rozhodnutí o vypořádání námitek) a žalobu na zrušení části nebo celého ÚP ke krajskému soudu. Obecně doporučujeme podat přímo žalobu na zrušení opatření obecné povahy, tedy územního plánu. Žalobu na zrušení části nebo celého ÚP však nemůže podat zástupce veřejnosti, u něj tedy doporučujeme žalobu proti rozhodnutí, kterým byly vypořádány námitky.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:28.06. 23:43
Titulek:Žaloba ke kr.soudu a přezkum ke kr.úřaduodpovědět
Žaloba ke krajskému soudu – jak žalovat územní plán

Územní plán obce se naprosto stejně jako zásady územního rozvoje vydává formou tzv. opatření obecné povahy. Proto může každý, kdo tvrdí, že byl tímto opatřením obecné povahy zkrácen na svých právech, podat proti tomuto opatření žalobu (tj. přímo proti ÚP). Těmi, kdo mohou být ÚP dotčeni, je poměrně úzký okruh subjektů. Jedná se o dotčené vlastníky, případně dotčenou (sousední) obec a dotčené spolky.

Dotčeným vlastníkem se rozumí fyzická (občan) nebo právnická osoba (obchodní společnost, nadace, spolek aj.), která je vlastníkem určité nemovitosti (pozemku nebo stavby) a tato nemovitost je návrhem veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšného opatření nebo zastavitelných ploch (vymezených v ÚP) dotčena. Typickou situací je např. pozemek občana, přes který je navrhováno vedení nové obecní cesty nebo např. místního rozvodu elektrické energie (přenosová soustava).
Druhou skupinou subjektů, které mohou proti ÚP podat žalobu, jsou sousední obce.
Třetí skupinou jsou dotčené spolky, tedy takové, které mají místní vztah k lokalitě, regulované územním plánem (např. sídlo na tomto území nebo členové spolku jsou dotčeni opatřením v ÚP). Žalobní legitimace poté vyplývá právě z tohoto místního vztahu a také z předmětu činnosti spolku, kterým je ochrana životního prostředí (nemusí být vždy, existují i výjimky - např. spolek občanů obce, založený k ochraně jejich zájmů, který se snaží ochránit rekreační zónu v obci). Tato možnost vyplývá z nálezu Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 59/14.
Po případném podání žaloby soud zkoumá, zda byl územní plán vydán v souladu se zákonem. Pokud výsledkem tohoto zkoumání bude závěr, že obecní/městský úřad nepostupoval správně, že překročil své pravomoci či postupovat přímo nezákonně, může soud zrušit část nebo celé opatření obecné povahy (tj. část nebo přímo celý ÚP).

Pokud byste v budoucnu zvažovali podání této žaloby, doporučujeme obrátit se na advokátní kancelář, která by měla zajistit její kvalitní vypracování.

Opatření obecné povahy nebo jeho části může soud zrušit, nebo návrh, není-li důvodný, zamítnout. O návrhu rozhodují krajské soudy a rozhodnout musí do 90 dnů poté, co návrh k soudu došel. Nově se výrazně zkrátila lhůta k podání návrhu. S účinností od 1. 1. 2018 lze návrh podat pouze do 1 roku ode dne, kdy návrhem napadené opatření obecné povahy nabylo účinnosti. Dříve byla lhůta tříletá. Proti rozhodnutí krajského soudu je možné podat kasační stížnost.
Jméno:Anna Spěváčková
Datum:28.06. 23:44
Titulek:pokračováníodpovědět
Podání kasační stížnosti neznamená pozastavení účinnosti územního plánu, územní plán napadený kasační stížnosti tak platí až do doby, než bude soudem zrušen.

Přezkum územního plánu
Rovněž připomínáme, že subjekty podávající námitky (dotčení vlastníci, zástupce veřejnosti) mohou podat podnět k přezkumu rozhodnutí o námitkách (což je součástí celého ÚP). Tento podnět se podává na příslušný krajský úřad. Je možné zvažovat také podání žaloby proti rozhodnutí o vypořádání námitek ke krajskému soudu. Zde opět doporučujeme obrátit se na advokátní kancelář.

Kdokoli pak může podat podnět k přezkumu územního plánu ke krajskému úřadu. Ten může územní plán nebo jeho část zrušit, jestliže shledá rozpor s právními předpisy. Záleží však na jeho uvážení, zda přezkumné řízení zahájí.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:02.07. 15:31
Titulek:finito....odpovědět
Tak jsem dnes odevzdala do podatelny v cca 12.30 hod. 32 stránek námitek, jako osoba dotčená, neboť projednávaný záměr negativně ovlivní výkon mého vlastnického práva. Jsem totiž majitelkou nemovitosti, a i když můj majetek přímo nesousedí se všemi plochami změn, zástavbou na orné půdy sníží retenční schopnost zastavitelné plochy na jižní straně města, klesne cena mého bytu, úbytek zeleně ovlivní mikroklima v celém městě a i já budu trpět vedrem v rozpáleném městě kvůli nezdůvodnitelné zastavěnosti do volné krajiny na zemědělské půdě nejvyšší kvality atd. Totéž putovalo do podatelny za Spolek občanů Neratovic, jenž má za cíl ochranu přírody a krajiny...
Jméno:volička
Datum:02.07. 18:03
Titulek:jedna technickáodpovědět
Píšete, že Vám klesne cena Vašeho bytu. A jak jste k této informaci došla? Na kolik si svůj byt v současnosti hodnotíte? Předpokládám, že jste také náplava ze 70-80 let za byty od Spolany, které jste si odkoupili za nějakých cca +-130.000Kčs dnes má hodnotu 3.000.000,- a Vy brečíte, že Vám klesne hodnota! Byt = NEJLEPŠÍ INVESTICE a to se Vám povedlo!
Jméno:Petr
Datum:03.07. 08:32
Titulek: je to takodpovědět
Hodnota bytů a nemovitostí v Nera klesla,co však stoupá jsou výše nájmů.I socchlívky na Kojetické podražily.Bude hůř,Hmyzu zdar snižuje úroveň bydlení ve městě a čehokoliv dalšího.Poděkujme jí.
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:03.07. 12:26
Titulek:bože...odpovědět
Proboha, kde jste vzal tyto podivnosti, přiléhavější by bylo bludy? Vy nečtete inzeráty, nedíváte se na bilbórdy s reklamami na byty v zeleni, u parku, v přírodě. Ano, jsem náplava žijící zde 50 let. Ano, dostali jsme byt od Spolany, kde se manžel upsal na 12 let a pak umřel na celkovou rakovinu. Pokud se týká ceny bytů za socializmu, pak za 100 000 jste koupil slušný rodinný dům. Dnes vám nestačí milion za ten nic pořídíte. Vůbec nerozumíte tomu, o čem sem píšete.
Jméno:Bumbác
Datum:03.07. 12:29
Titulek:voličceodpovědět
Napište sem své jméno a adresu a podíváme se na vaše bydlení...a budeme mít jasno. Nejste něco jako Hmyzu zdar?
Jméno:Jan
Datum:04.07. 16:31
Titulek:taky tipujiodpovědět
Ovci či berana ze stáje Hmyzu zdar.Ti jinak neuvažují.
Jméno:
Datum:13.08. 13:11
Titulek:Majitelka u soudu vymohla zrušení části odpovědět
S žalobou proti městu uspěla. Ostravský krajský soud zrušil část územního plánu, která na dvou lokalitách sousedících s navrhovatelkou počítá s rodinnou zástavbou.

„Pro nedostatečné prokázání potřeby vymezení zastavitelných ploch,“

uvedla mluvčí Krajského soudu v Ostravě Klára Krystynová.

https://www.idnes.cz/ostra va/zpravy/uzemni-plan-poze mek-povoleni-lekarka-krajs ky-soud.A190812_494927_ost rava-zpravy_woj

přidat názor
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz