zpět na forum

Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:01.07. 09:35
Titulek:Jak udržet ve městě zelené plochyodpovědět
Prohlášení Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, sekce Správa zeleně, ve spolupráci se Zahradnickou fakultou MENDELU v Lednici, k problematice péče o travnaté plochy ve veřejném prostoru.
Vydáno: 22.05.2019, 11:23

Praha 22. května 2019 (PROTEXT) - Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, jako oborová organizace sdružující odborníky v oboru zahradní a krajinářská tvorba, systémově pečuje o rozvoj ploch veřejné zeleně včetně prosazování principů správné péče. Nejen v této souvislosti zpracovala sekce Správa zeleně SZKT doporučení k aktuálně diskutovanému problému vhodné péče o trávníky v městech a obcích ČR.

Trávníky mají největší plošné zastoupení ze všech vegetačního prvků, které tvoří plochy veřejné zeleně. Na péči o trávníky je také vynakládán největší podíl všech prostředků na údržbu zeleně - je to vždy více než 60%.

Péči o trávníky však nejde paušalizovat. Profesionálové, tzn. především správci zeleně, v našich městech a obcích rozlišují minimálně pět typů trávníků, které se liší způsobem využití a tedy i technologií péče. Jednotlivé typy trávníků nelze vzájemně zaměňovat a není tedy ani možné zaměnit způsob péče mezi jednotlivými typy trávníku, např. mezi parkovým trávníkem a lučním trávníkem, po kterém často volá veřejnost, protože tím by došlo ke snížení nebo i ztrátě funkčnosti celé travnaté plochy.

Sekce “Správa zeleně” při SZKT doporučuje správcům zeleně racionalizovat péči o trávníky tak, aby byly optimálně využity prostředky na údržbu zeleně a současné se nezhoršil stav ploch veřejné zeleně.

To především znamená:

Pečlivě zvažovat technologie péče a přizpůsobovat je aktuálním klimatickým podmínkám. Především se jedná o počty a termíny sečí. Zcela chybným postupem je zrušit kosení v jarním období, navíc při dostatku vláhy. Naopak v letním horkém počasí s vláhovým deficitem by mělo být kosení omezeno. Výška seče by měla korespondovat s typem trávníků a způsobem jeho využití. Například u trávníků s intenzivní údržbou není vhodné odstraňovat více jak 1/3 hmoty. Při seči nesmí být poškozeny odnožovací části rostlin.

K zajištění správné péče je nezbytné zpracování koncepce péče o veřejnou zeleň, například ve formě Managementu zeleně. Zformulovat a realizovat soubor opatření ke zlepšení mikroklimatu ve městech a k zachycování srážek na plochách zeleně.

Je nutné zrevidovat obecní vyhlášky o péči o vzhled obce, které jsou často v rozporu se správnou technologií péče o trávníky.

Ing. J.Brůžek, Doc. ing. P. Šimek
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:01.07. 10:02
Titulek:Trávník tady nemáme. odpovědět
Jsem členka společnosti i díky ní jsem rozšířila své znalosti a vědomosti získané studiem ekologie roky práce v ochraně přírody (cca od 80. let.) Bohužel, v Nera nemáme pět typů trávníků, ztěží jeden typ. Udusaná plocha bez živin, půdních organizmů porostlá různými druhy rostlin - dvouděložných bylin a jednoděložných travin, vše spadající do kategorie plevel. Ale na to slovo zapomeňte. Plevely jsou i kopretiny, jetele a pod. Slovo plevel už v rámci zeleně neexistuje. Budeme rádi když na plochách vůbec něco vyroste. Proč nemáme trávníky? Ty se musí hnojit kompostem, provzdušňovat, dosévat a v létě kropit. Takže uznáte, že tady je nemáme. Co s tím? Především je nutné hodnotit plochu za plochou, podle druhú rostlin, podle počasí a teplot. A pak rozhodnout o sekání. Není možné, aby starosta v únoru !!!! podepsal počet a termíny seče. Plochy nemohou být rozděleny podle významu, ale podle toho, co už jsem už napsala. Vysoké porosty chrání půdu před vysoušením a vyvinou se na nich hmyzáci. Kvetoucí rostliny zase poskytují potravu včelám, čmelákům a vosičkám, motýlům pod. Pokud zmizí hmyz, uhynou hmyzožraví ptáci. Proto je lépe porosty sekat jen 2X ročně, ale ta první seč by měla být před obdobím veder, jakmile nastanou, žádné sekání!!!!! FCC není vhodný subjekt k péči o zeleň. Je placen paušálem, má smlouvu na dobu neurčitou a jemu čumafuk, jak to tady vypadá. Po sekání ve vedrech už tady máme poušť s úlomky sena. Nějaké mulčování a ponechání na ploše, je nesmysl. Musí se hnojit kompostem, ale ten nemáme, protože i veškerou biomasu odváží FCC kamsi. Prý za to platí. Což se mi nezdá, pravil to pan Machove, technik. Kompostárna by za zeleň spíš platila dodavateli. O sekání rozhoduje za FCC pan Vejvoda, stavař. Prý má spoustu seminářů a kurzů a věco rozumí. Ale je zaměstnanec FCC a koho chleba....Na radnici na odboruZP sedí úřednice Vaculová, která má ještě ochranu ovzduší, neví, co je to biologická hodnota stromu, věří, že tlakové větvení je strašně nebezpečné, ale neví, jak vypadá tlakové větvení, které nevadí. Možná ona, možná někdo jiný objednává zbytečné a škodlivé ořezávání stromů, které už mají něco za sebou. Měla by rozhodovat o tom, kdy a co se bude sekat, obávám se ale, že na to zkušenosti nebo i znalosti. Někdo mi namítal, že přece musí mít zkoušky odborné způsobilosti. Jenže: zkoušky odborné způsobilosti sice má každý úředník, tedy doufám, ale jedná se o odbornost netýkající se speciálních znalostí tj. veřejné zeleně. takže bych odhadla, že si FCC seká
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:01.07. 10:07
Titulek:Trávník tady nemáme. odpovědět
Jenže: zkoušky odborné způsobilosti sice má každý úředník, tedy doufám, ale jedná se o odbornost netýkající se speciálních znalostí tj. veřejné zeleně. takže bych odhadla, že si FCC seká jak se jim hodí a jak JIM vyhovuje. Poukud radnice nezmění svůj přístup k zeleni a nebudou o ní rozhodovat fundované osoby, jsme, víte kde? Ano, tam.

Cituji.
Obecná část zkoušky zahrnuje znalost základů veřejné správy, zvláště obecných principů organizace a činnosti veřejné správy, znalost zákona o obcích, zákona o krajích, zákona o hlavním městě Praze a správního řádu, a schopnost aplikace těchto znalostí.

Zvláštní část zkoušky zahrnuje znalosti nezbytné k výkonu správních činností stanovených vyhláškou č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů.

(3) Jestliže úředník v písemném testu z obecné části správně zodpoví alespoň dvě třetiny v něm obsažených otázek, je hodnocen klasifikačním stupněm "vyhověl"; v opačném případě je hodnocen klasifikačním stupněm "nevyhověl". Hodnocení v písemném testu ze zvláštní části se provede obdobně. Podmínkou pro úspěšné složení písemné zkoušky je hodnocení úředníka klasifikačním stupněm "vyhověl" v písemném testu z obecné části i v písemném testu ze zvláštní části. Znalosti prokázané při ústní zkoušce se v obecné části a ve zvláštní části hodnotí samostatně; jestliže úředník prokázal znalosti podle § 1 odst. 2 a schopnost jejich aplikace, je hodnocen klasifikačním stupněm "vyhověl" a v opačném případě klasifikačním stupněm "nevyhověl".

Takže mám obavy, že si FCC seká, jak se JIM zlíbí, aby dostali zaplaceno. Pokud město nezmění svůj postoj k zeleni, a to nezmění, vazby mezi subjekty jsou už příliš silné a nezměnitelné, dokud na radnici nevstoupí nějaký číman, který se nebude bát a udělá tomu rázný konec, jsme v, no víte kde? Přesně tam.
Jméno:Anna Spěváčková
Datum:01.07. 10:10
Titulek:Trávník tady nemáme. odpovědět
Prý za to platí. Což se mi nezdá, pravil to pan Machove, technik. Kompostárna by za zeleň spíš platila dodavateli. O sekání rozhoduje za FCC pan Vejvoda, stavař. Prý má spoustu seminářů a kurzů a věco rozumí. Ale je zaměstnanec FCC a koho chleba....Na radnici na odboruZP sedí úřednice Vaculová, která má ještě ochranu ovzduší, neví, co je to biologická hodnota stromu, věří, že tlakové větvení je strašně nebezpečné, ale neví, jak vypadá tlakové větvení, které nevadí. Možná ona, možná někdo jiný objednává zbytečné a škodlivé ořezávání stromů, které už mají něco za sebou. Měla by rozhodovat o tom, kdy a co se bude sekat, obávám se ale, že na to zkušenosti nebo i znalosti. Někdo mi namítal, že přece musí mít zkoušky odborné způsobilosti. Jenže: zkoušky odborné způsobilosti sice má každý úředník, tedy doufám, ale jedná se o odbornost netýkající se speciálních znalostí tj. veřejné zeleně. takže bych odhadla, že si FCC seká jak se jim hodí a jak JIM vyhovuje. Poukud radnice nezmění svůj přístup k zeleni a nebudou o ní rozhodovat fundované osoby, jsme, víte kde? Ano, tam.

Cituji.
Obecná část zkoušky zahrnuje znalost základů veřejné správy, zvláště obecných principů organizace a činnosti veřejné správy, znalost zákona o obcích, zákona o krajích, zákona o hlavním městě Praze a správního řádu, a schopnost aplikace těchto znalostí.

Zvláštní část zkoušky zahrnuje znalosti nezbytné k výkonu správních činností stanovených vyhláškou č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů.

(3) Jestliže úředník v písemném testu z obecné části správně zodpoví alespoň dvě třetiny v něm obsažených otázek, je hodnocen klasifikačním stupněm "vyhověl"; v opačném případě je hodnocen klasifikačním stupněm "nevyhověl". Hodnocení v písemném testu ze zvláštní části se provede obdobně. Podmínkou pro úspěšné složení písemné zkoušky je hodnocení úředníka klasifikačním stupněm "vyhověl" v písemném testu z obecné části i v písemném testu ze zvláštní části. Znalosti prokázané při ústní zkoušce se v obecné části a ve zvláštní části hodnotí samostatně; jestliže úředník prokázal znalosti podle § 1 odst. 2 a schopnost jejich aplikace, je hodnocen klasifikačním stupněm "vyhověl" a v opačném případě klasifikačním stupněm "nevyhověl".

Mám obavy, že si FCC seká jak se jim zachce a radnici přihlíží, protože vazby mezi subjekty jsou už zavedené a nikdo nemá odvahu je zrušit. To by musel přijít na radnici číman, který by měl o
Jméno:Anna Spěváčková <spevackova@seznam.cz>
Datum:01.07. 10:11
Titulek:mám zmatek ve příspěvcích....odpovědět
Je v tom nějaký zmatek, ale snad to i tak dává smysl.

přidat názor
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz