Názor k článku

Územní plán bude tvůj pán!

Odpovědět na

Jméno:Anna Spěváčková
Datum:
Titulek:Žaloba ke kr.soudu a přezkum ke kr.úřadu
Žaloba ke krajskému soudu – jak žalovat územní plán Územní plán obce se naprosto stejně jako zásady územního rozvoje vydává formou tzv. opatření obecné povahy. Proto může každý, kdo tvrdí, že byl tímto opatřením obecné povahy zkrácen na svých právech, podat proti tomuto opatření žalobu (tj. přímo proti ÚP). Těmi, kdo mohou být ÚP dotčeni, je poměrně úzký okruh subjektů. Jedná se o dotčené vlastníky, případně dotčenou (sousední) obec a dotčené spolky. Dotčeným vlastníkem se rozumí fyzická (občan) nebo právnická osoba (obchodní společnost, nadace, spolek aj.), která je vlastníkem určité nemovitosti (pozemku nebo stavby) a tato nemovitost je návrhem veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšného opatření nebo zastavitelných ploch (vymezených v ÚP) dotčena. Typickou situací je např. pozemek občana, přes který je navrhováno vedení nové obecní cesty nebo např. místního rozvodu elektrické energie (přenosová soustava). Druhou skupinou subjektů, které mohou proti ÚP podat žalobu, jsou sousední obce. Třetí skupinou jsou dotčené spolky, tedy takové, které mají místní vztah k lokalitě, regulované územním plánem (např. sídlo na tomto území nebo členové spolku jsou dotčeni opatřením v ÚP). Žalobní legitimace poté vyplývá právě z tohoto místního vztahu a také z předmětu činnosti spolku, kterým je ochrana životního prostředí (nemusí být vždy, existují i výjimky - např. spolek občanů obce, založený k ochraně jejich zájmů, který se snaží ochránit rekreační zónu v obci). Tato možnost vyplývá z nálezu Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 59/14. Po případném podání žaloby soud zkoumá, zda byl územní plán vydán v souladu se zákonem. Pokud výsledkem tohoto zkoumání bude závěr, že obecní/městský úřad nepostupoval správně, že překročil své pravomoci či postupovat přímo nezákonně, může soud zrušit část nebo celé opatření obecné povahy (tj. část nebo přímo celý ÚP). Pokud byste v budoucnu zvažovali podání této žaloby, doporučujeme obrátit se na advokátní kancelář, která by měla zajistit její kvalitní vypracování. Opatření obecné povahy nebo jeho části může soud zrušit, nebo návrh, není-li důvodný, zamítnout. O návrhu rozhodují krajské soudy a rozhodnout musí do 90 dnů poté, co návrh k soudu došel. Nově se výrazně zkrátila lhůta k podání návrhu. S účinností od 1. 1. 2018 lze návrh podat pouze do 1 roku ode dne, kdy návrhem napadené opatření obecné povahy nabylo účinnosti. Dříve byla lhůta tříletá. Proti rozhodnutí krajského soudu je možné podat kasační stížnost.

Text příspěvku

Jméno:
E-mail:
Nadpis:
Text:
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz