Názor k článku

Územní plán bude tvůj pán!

Odpovědět na

Jméno:Anna Spěváčková
Datum:
Titulek:Připomínky a námitky !!!!!!!!!!!!!!!
Připomínka Připomínku může podat každý, občan (i jiné obce), spolky i cizinec. Připomínky se mohou podávat před veřejným projednáním a potom nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání. Veřejné projednání vede obecní úřad a musí na něm být přítomen projektant, který má zajistit laický výklad a vysvětlit základní pojmy a souvislosti. Pozor! Při veřejném projednání i před ním, a také v sedmidenní lhůtě po skončení veřejného projednání, se připomínky i námitky musí uplatňovat písemně a musí být podepsány a navíc musí obsahovat Vaše identifikační údaje! Dávejte také pozor na to, aby krajský úřad nemohl vyřadit vaši připomínku (stejně tak námitku) kvůli formálnímu pochybení – vůbec se nepřihlíží k připomínkám, o kterých už bylo rozhodnuto při pořizování zásad územního rozvoje. Jak obecní úřad s připomínkami naloží? Připomínky pro něj nejsou závazné, takže má možnost nezabývat se jimi důkladně. Ve vyhodnocení připomínek pak obecní úřad volí nejčastěji jednu ze tří frází, a sice „akceptováno“, „akceptováno částečně“ a „neakceptováno“. Z uvedeného je patrné, že úřad nemusí neakceptování připomínek ničím odůvodňovat. S tím se ruku v ruce pojí i fakt, že proti způsobu vypořádání připomínek se nelze bránit právní cestou. Námitka Dotčení vlastníci a zástupce veřejnosti a oprávněný investor mohou proti návrhu územního plánu podávat námitky, které musí obsahovat odůvodnění a současně údaje podle katastru nemovitostí dokládající dotčená práva a vymezení území dotčeného námitkou. Námitky lze podat nejpozději 7 dnů po veřejném projednání. Důležitá je rovněž skutečnost, že kdo je jednou oprávněn podat k určitému záměru v ÚP námitku, může podávat námitky i k dalším záměrům, které se ho přímo nedotýkají. Čili každé další podání osoby, která může podávat námitky, je nutné brát v úvahu jako další námitky (a nikoli jen jako připomínky). Rozdíl mezi námitkami a připomínkami je zásadní, protože o námitkách se musí rozhodnout (tj. vypracovat písemné rozhodnutí). Návrh takového rozhodnutí připravuje obecní úřad, o němž pak rozhoduje zastupitelstvo obce. Rozhodnutí o námitce musí obsahovat vlastní odůvodnění a je součástí odůvodnění celého ÚP. Proti tomuto rozhodnutí nelze podat ani odvolání ani rozklad. Přesto mají zástupci veřejnosti a dotčení vlastníci možnost domoci se nápravy špatně vypořádaných námitek. V úvahu připadá jednak podání podnětu na příslušný krajský úřad (tj. ten, v jehož obvodu se daná obec nachází), aby rozhodnutí o námitkách přezkoumal ..

Text příspěvku

Jméno:
E-mail:
Nadpis:
Text:
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz