zpět na forum

Odpovědět na

Jméno:Anna Spěváčková
Datum:
Titulek:Kriste pána, čeho jsme se dočkali...
Pozor, manželství už nebude svazek muže a ženy, ale dvou lidí. Lezeme Bruselu, víte kam.. Brzy bude legalizován svazek se psem, později i s jinými zvířaty... Je dopracováván sněmovní tisk týkající se změny definice "manželství": ČÁST PRVNÍ Změna občanského zákoníku Čl. I Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 460/2016 Sb. a zákona č. 303/2017 Sb., se mění takto: 1. V § 29 odst. 2 se slova „manželství nebo“ a věta poslední zrušují. 2. V § 655 a § 656 odst. 1 se slova „muže a ženy“ nahrazují slovy „dvou lidí“. 3. V § 679 odst. 2 se slova „muže a ženy“ nahrazují slovy „zdánlivě sezdaných“ a slova „muže nebo ženu“ nahrazují slovy „zdánlivě sezdané“. 4. V § 686 odst. 1 se slova „muže a ženy“ nahrazují slovy „těch“. 5. V § 778 se za slovo „neprovdané“ vkládají slova „nebo provdané za ženu“. 6. V § 3020 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní: „(2) Ustanovení § 776 a 777 se nepoužijí na určování rodičovství manželů, kteří jsou osobami stejného pohlaví.“.

Text příspěvku

Jméno:
E-mail:
Nadpis:
Text:
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz