Tisk článku

Jaké odměny dostávají neuvolnění zastupitelé?

Dne 11. 12. 2019 schválilo zastupitelstvo odměny neuvolněným členům zastupitelstva od 1. 1. 2020. Dle vládního nařízení Ministerstva vnitra pro rok 2020 byly navýšeny o 7,5%. Posuďte sami, zda jsou odměny úměrné jejich práci.

Radní ani zastupitelé nemají rozdělené kompetence a za nic neodpovídají. Nenesou odpovědnost za svá rozhodnutí. Mnozí si jen pasivně odsedí dobu zasedání. Neexistuje veřejná statistika účasti zastupitelů a radních na jednáních.

Odměny uvolněným členům zastupitelstva (starosta R. Kroužecký a místostarosta M. Lenc) nepodléhají schválení zastupitelstva, náleží jim ze zákona.

Otázky a odpovědi:

- Musí být všem členům zastupitelstva obce poskytnuta nějaká odměna?

Nemusí. Ostatní neuvolnění členové zastupitelstva mají nárok na  odměnu až ode dne stanoveného zastupitelstvem obce, pokud rozhodlo o  tom, že těmto neuvolněným členům zastupitelstva budou odměny náležet, a stanovilo jejich výši. Výhradně zastupitelstvo obce rozhoduje o  plněních poskytovaných členům zastupitelstev obcí v souvislosti s výkonem funkce zastupitele. Zastupitelstvo obce tak svým rozhodováním zásadně ovlivní množství finančních výdajů, které se v jednotlivých obcích pojí s odměňováním jejich členů.

- Může zastupitelstvo obce v průběhu funkčního období změnit své rozhodnutí o  stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce?

Ano. Zastupitelstvo obce je oprávněno kdykoli na  svém zasedání přistoupit ke  změně výše odměn, a  to jak obecně ve  vztahu ke  každému členovi zastupitelstva obce, tak i konkrétně pouze pro některé funkce (např. pouze pro předsedy výborů) či konkrétního zastupitele.

- Lze při stanovování výše odměny neuvolněných členů zastupitelstva obce přihlédnout k jejich ne/účasti na jednáních orgánů obce?

Ano. Zákon o obcích připouští, aby zastupitelstvo obce při stanovování odměn neuvolněných členů zastupitelstva přihlédlo předem stanoveným způsobem k jejich účasti na jednání orgánů obce, jejichž jsou členy. Nelze však odměny „korigovat“ se zpětnou účinností.

Např. obec stanoví, že v  měsíci, v  němž se nebude konat zasedání zastupitelstva nebo se člen zastupitelstva jednání nezúčastní, bude odměna nulová (poloviční apod.). ? Zastupitelstvo obce stanoví, že pokud se člen zastupitelstva v  I. pololetí roku nedostaví k žádnému jednání zastupitelstva obce, bude jeho odměna od začátku II. pololetí nulová (poloviční apod.)

Člen zastupitelstva 2 353,- Kč

Člen rady města 9 413,- Kč

Předseda výboru zastupitelstva - kontrolního a finančního nebo komise rady 4 707,- Kč

Člen výboru zastupitelstva a člen komise rady 3 923,- Kč

Neuvolněný místostarosta (L. Mrzílková) 42 360,- Kč

Výši odměn uvolněných členů zastupitelstev a maximální výše odměn neuvolněných členů zastupitelstev v Kč zveřejňuje Ministerstvo vnitra v METODICKÉM DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ.

Podle příslušné tabulky činí výše odměny uvolněného starosty v obci s počtem obyvatel od 10 000 do 20 000 činí 78 443 ,- Kč, uvolněného místostarosty 69 031.- Kč.

Anna Spěváčková

Názory

nejsou zde zatím žádné názory
přidejte první!
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz