Tisk článku

Poplatek 720,- Kč za komunální odpad beze změny

Občané města Neratovice opět platí jeden z nejvyšších poplatků v republice za odpad. Pak se nedivme, že chybí motivace lidí k třídění.

Poplatek platí fyzická osoba přihlášená v obci, dále fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu osobu. Zkráceně: vlastní-li stavbu více osob, platí všichni.

Sazbu poplatku tvoří 120,- Kč + 600,- Kč = celkem 720 korun.

Od poplatku je osvobozena osoba ve výkonu trestu odnětí svobody nebo osoba s pobytem v zahraničí delším než 6 měsíců, prokáže-li taková osoba pobyt tento pobyt.

Nikdo jiný. To je ale v rozporu s novelou zákona o místních poplatcích, který v roce 2015 podepsal prezident Zeman.

Cituji: Podle novely č. 266/2015 Sb. bude povinnost za placení místních poplatků za nezletilé poplatníky přecházet na jejich zákonné zástupce.  Od komunálních poplatků budou osvobozeny také děti v dětských domovech, obyvatelé domovů pro zdravotně postižené a obyvatelé domovů pro seniory. U lidí s omezenou svéprávností by měla poplatková povinnost přejít na opatrovníka, pokud byl jmenován. Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni platit poplatky společně. Do zákona se také vrací ustanovení, které umožní obcím zmírnit přílišnou tvrdost zákona tím, že zcela nebo částečně místní poplatek prominou, přičemž tato pravomoc náležela obcím podle § 16 zákona o místních poplatcích do konce roku 2010. A právě znovuzavedení tohoto ustanovení se týkal pozměňující návrh Senátu. Poslanci původně prosadili možnost, aby o odpuštění poplatku rozhodovalo zastupitelstvo, senátoři navrhli, aby to bylo v pravomoci obecního úřadu, protože podle nich jde o správní rozhodnutí. Obce také nově budou moci prominout místní poplatek při mimořádných, zejména živelních událostech. Ustanovení o prominutí poplatků nabude účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení novely č. 26

Z neratovické vyhlášky vyplývá, že nájemníci ani cizinci poplatek neplatí, ačkoliv zde vytvářejí odpad. Nájemníci platí v místě trvalého bydliště, kde odpad nevytvářejí a možná platí pár korun.

To je nespravedlivé. Nespravedlivé je i osvobození od poplatků.

Podívejme se jinam, do jiných měst, jak řeší platby za odpady. Co třeba v Ostravě či v Olomouci ? Co v Brně? A jinde?

OSTRAVA. Výše poplatku činí i v tomto roce 498 Kč na osobu a kalendářní rok. Občané  mohou poplatek hradit i ve splátkách, a to kdykoliv během 1. pololetí a bez sjednání splátkového kalendáře (žádost o povolení splátkového kalendáře je zpoplatněna).

Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy, dále fyzická osoba umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého a fyzická osoba umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení. Od poplatku je dále osvobozena fyzická osoba po dobu pobytu ve věznici během výkonu trestu odnětí svobody, fyzická osoba pobývající a zároveň platící poplatek v jiné obci (netýká se poplatku za vlastnictví staveb určených k individuální rekreaci, bytů nebo rodinných domů v dané obci), fyzická osoba zdržující se mimo území České republiky a fyzická osoba umístěná v psychiatrické léčebně. Podmínkou osvobození je, že výše uvedené důvody pro nárok na osvobození trvají nepřetržitě alespoň 12 měsíců po sobě jdoucích.  

OLOMOUC. Výše poplatku na poplatníka pro rok 2020: 816,-- Kč. Poplatek pro rok 2020 je povinna uhradit fyzická osoba přihlášená v obci. Pro účely poplatků se za přihlášení fyzické osoby považuje:
přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo

 • ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince,

  1. kterému byl povolen trvalý pobyt,

  2. který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce,

  3. který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo

  4. kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců.

Osvobození a úlevy od poplatku dle vyhlášky:
. poplatníci, kteří v roce 2020 dovrší 80 a více let věku,

  • poplatníci narozeni v roce 2020,

  • ve výši 50 % poplatníci, kteří v roce 2020 nedovrší 16 let- tito poplatníci zaplatí dle vyhlášky poplatek ve výši 408,-- Kč za rok 2020. Jde o poplatníky narozené od 1.1.2005 do 31.12.2019,

  • poplatníci, kteří mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.

BRNO. Lidé starší 70 let a děti do tří let nebudou od příštího roku 2020 v Brně platit za svoz komunálního odpadu. Rozhodli o tom zastupitelé. Jedná se o 80 000 osob – důchodců a dětí.

VELKÉ MEZIŘÍČÍ: Pětistovku ročně za komunální odpad od letošního roku nově ušetří velkomeziříčští senioři starší 70 let a také rodiny, které nebudou muset platit za první a druhé dítě do tří let věku.

PROSTĚJOV: Osvobození a úleva od poplatku:

 • Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je:

 • umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

 • umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,

 • umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

KLATOVY:
OSVOBOZENÍ

 • osoby umístěné v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení,

 • osoby, které mají v územním obvodu města ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba a současně mají v tomto územním obvodu trvalý pobyt (typicky vlastník zahradní chatky v zahrádkářské kolonii, který je zároveň trvale hlášen v Klatovech nebo integrovaných obcích).


ÚLEVY
ve výši 50 % ze sazby poplatku (tedy 225 Kč) pro:

 • fyzické osoby, které v příslušném kalendářním roce dovrší 80 let věku a více,

 • fyzické osoby, které v příslušném kalendářním roce dovrší 6 let věku a osoby mladší.
Anna Spěváčková

Názory

18.01. 10:11Marie
tak to je bomba
zobrazit všechny názory přidat názor
 
© 2002 - 2004 neratky.cz, všechna práva vyhrazena; kontakt: redakce@neratky.cz