Jaké odměny dostávají neuvolnění zastupitelé?

Dne 11. 12. 2019 schválilo zastupitelstvo odměny neuvolněným členům zastupitelstva od 1. 1. 2020. Dle vládního nařízení Ministerstva vnitra pro rok 2020 byly navýšeny o 7,5%. Posuďte sami, zda jsou odměny úměrné jejich práci.

Radní ani zastupitelé nemají rozdělené kompetence a za nic neodpovídají. Nenesou odpovědnost za svá rozhodnutí. Mnozí si jen pasivně odsedí dobu zasedání. Neexistuje veřejná statistika účasti zastupitelů a radních na jednáních.

Odměny uvolněným členům zastupitelstva (starosta R. Kroužecký a místostarosta M. Lenc) nepodléhají schválení zastupitelstva, náleží jim ze zákona.

Otázky a odpovědi:

- Musí být všem členům zastupitelstva obce poskytnuta nějaká odměna?

Nemusí. Ostatní neuvolnění členové zastupitelstva mají nárok na  odměnu až ode dne stanoveného zastupitelstvem obce, pokud rozhodlo o  tom, že těmto neuvolněným členům zastupitelstva budou odměny náležet, a stanovilo jejich výši. Výhradně zastupitelstvo obce rozhoduje o  plněních poskytovaných členům zastupitelstev obcí v souvislosti s výkonem funkce zastupitele. Zastupitelstvo obce tak svým rozhodováním zásadně ovlivní množství finančních výdajů, které se v jednotlivých obcích pojí s odměňováním jejich členů.

- Může zastupitelstvo obce v průběhu funkčního období změnit své rozhodnutí o  stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce?

Ano. Zastupitelstvo obce je oprávněno kdykoli na  svém zasedání přistoupit ke  změně výše odměn, a  to jak obecně ve  vztahu ke  každému členovi zastupitelstva obce, tak i konkrétně pouze pro některé funkce (např. pouze pro předsedy výborů) či konkrétního zastupitele.

- Lze při stanovování výše odměny neuvolněných členů zastupitelstva obce přihlédnout k jejich ne/účasti na jednáních orgánů obce?

Ano. Zákon o obcích připouští, aby zastupitelstvo obce při stanovování odměn neuvolněných členů zastupitelstva přihlédlo předem stanoveným způsobem k jejich účasti na jednání orgánů obce, jejichž jsou členy. Nelze však odměny „korigovat“ se zpětnou účinností.

Např. obec stanoví, že v  měsíci, v  němž se nebude konat zasedání zastupitelstva nebo se člen zastupitelstva jednání nezúčastní, bude odměna nulová (poloviční apod.). ? Zastupitelstvo obce stanoví, že pokud se člen zastupitelstva v  I. pololetí roku nedostaví k žádnému jednání zastupitelstva obce, bude jeho odměna od začátku II. pololetí nulová (poloviční apod.)

Člen zastupitelstva 2 353,- Kč

Člen rady města 9 413,- Kč

Předseda výboru zastupitelstva - kontrolního a finančního nebo komise rady 4 707,- Kč

Člen výboru zastupitelstva a člen komise rady 3 923,- Kč

Neuvolněný místostarosta (L. Mrzílková) 42 360,- Kč

Výši odměn uvolněných členů zastupitelstev a maximální výše odměn neuvolněných členů zastupitelstev v Kč zveřejňuje Ministerstvo vnitra v METODICKÉM DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ.

Podle příslušné tabulky činí výše odměny uvolněného starosty v obci s počtem obyvatel od 10 000 do 20 000 činí 78 443 ,- Kč, uvolněného místostarosty 69 031.- Kč.

Anna Spěváčková